Thử nghiệm nhanh truyền tải TransferJet giữa 2 máy BPhone