Giao diện của BOS trên BKAV Bphone: nhân Android 5.1, trình duyệt BChrome, dùng một tay...